ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ РЕД НА КЪМПИНГ “ЗЛАТНА РИБКА”

1. Разполагането на каравани на територията на къмпинга се извършва съгласно работното време на къмпинг „Златна рибка“, съгласно действащият ценоразпис. При пристигане по-късно извън посочените часове за настаняване, караваната се настанява на територията накъмпинга, а регистрацията на посетителите се извършва на следващия ден. Изключения се допускат само с изричното съгласие на управителя на къмпинга.

2. Настаняването на туристи къмпингуващи с каравани, кемпери и палатки се извършва в присъствието на служител на къмпинг „Златна рибка“. Изключения се допускат единствено със съгласието на управителя на къмпинга.

3. Квадратурата на едно наето паркомясто за къмпингуване в Къмпинг “Златна рибка” е до 60/шестдесет/кв.м. и предстаавлява правоъгълник или квадрат със съответните размери.

4. Настаняването на къмпингуващи става съгласно схема за разполагане на каравани, палатки и кемпери публикувана в официалния сайт на къмпинг „Златна рибка“. Лица под 18 годни се настаняват само с придружител /родител/.

5. Подготовката на терените за разполагане на каравани, кемпери и палатки в това число косене, третиране на тревните и горски площи, както и обезпаразитяване против комари, кърлежи и т.н. е ангажимент на служителите на къмпинга и се извършва в началото на всеки летен сезон. В активния сезон допълнителни дейности свързани със заравняването на терена не се допускат.

6. Къмпинг „Златна рибка“ не носи отговорност за откраднати, забравени или оставени без надзор вещи/ ценности на територията на къмпинга.

7. Къмпинг „Златна рибка“ не носи отговорност за нанесени имуществени и неимуществени вреди на къмпингуващите, причинени от аварии свързани с прекъсване на електрозахранването и водоснабдяването, причина за което имат трети лица.

8. Ръководството на къмпинг „Златна рибка“ има правото да извършва проверки по всяко време, чрез служителите си, в това число и чрез съдействието на органите на МВР на законното пребиваване на туристите на територията на къмпинга.

9. При извършване на проверка къмпингуващият е длъжен да предостави на проверяващия представител на къмпинг „Златна рибка“ легитимацията си за престоя – номер, чип/ ключ или надлежно издаден пропуск от рецепцията при настаняване.

10. За гостуващи ще се считат единствено лица регистрирани по надлежния ред на рецепцията на къмпинга съгласно, изискванията на законодателството на Република България за регистриране на лица в местата за настаняване за краткотраен отдих. Всички останали лица ще се считат за нарушители на вътрешния ред. Отговорност за констатирано нарушение ще носи лицето регистрирано в паркомястото, апартамента/ студиото, където е установено нарушението.

11. Всеки клиент, заплатил авансово цялата сезонна такса за паркомясто в къмпинга преди сезона, ползва преференциална цена. Всички останали клиенти заплащат ежедневна такса /на свободен прием/ за нощувка съобразно избраните от тях зона и времетраене в къмпинга.

12. Къмпингуващите заплащат всички услуги за престоя си в къмпинга съгласно ценоразписа на къмпинг „Златна рибка“ преди настаняването.

13. Максималният брой лица настанени в едно паркомясто е до 4 /четири/ човека с 1 /един/ бр. МПС.

14. Къмпингуващите имат право на безплатен достъп за 1 /един/ бр. МПС, за което получават пропуск на рецепция. През периода на пребиваване единствено със знанието на управителя това превозно средство за което е получен пропуск може да бъде заменяно с друго, но броят му остава винаги един и същ. Къмпингуващ, желаещ втори пропуск за допълнително МПС, в паркомястото, заплаща сезонна такса, съгласно ценоразписа на рецепцията.

15. Абсолютно забранено e паркирането на превозни средства на места, различни от указаните за паркиране!

16. Всеки гост на къмпинга ползващ общите санитарни възли се задължава да ги затваря след отключването им с чип/ключ, които ще получи при регистрацията си на рецепция. При загуба, преотстъпване, повреда или кражба на предоставен чип/ключ/номер се заплаща глоба, както следва:

– чип – 20,00 лв.
– ключ/номер – 20,00 лв.
– апартамент/ студио/ – 20,00 лв.

17. Посетителите с палатки заплащат безлихвен депозит в размер на 20,00 лв. за чип/ключ/номер, който депозит се възстановява след връщане на чипа/ ключа/номера. При заплащане на депозита, къмпингуващият получава и ордер/разписка/, който е длъжен да пази до момента на напускане на къмпинга. При връщане на предоставения чип/ключ/номер и представяне на ордера, дежурния администратор възстановява заплатения депозит.

18. Ограждания на ползваната площ се допускат с: колчета, въже, жив плет, цветя или лека декоративна ограда с височина до 70 /седемдесет/ сантиметра.

19. Абсолютно забранено е временните трасета за подаване на ток и вода в това число кабели, маркучи и други, да преминават през територията на други паркоместа. Преминаването следва да става по границите между паркоместата с цел опазване живота и здравето на къмпингуващите, така също и да не се допуска създаването на неудобство на останалите почиващи. При констатиране на нарушение нарушителите ще бъдат изключвани.

20. Всички къмпингуващи с каравани, кемпери и палатки са длъжни да използват изправни, заземени и занулени електрически уреди и свързващи кабели.

21. Забранява се използването на шампоани, душ гел, сапун и др. извън общите санитарни възли и умивалници с цел недопускане на замърсяване на околната среда.

22. Използването на проточни бойлери на територията на къмпинг „Златна рибка“ е СТРОГО ЗАБРАНЕНО.

23. Освобождаването на паркомясто/ апартамент /студио става задължително до 11:00 часа! Освобождаването по- късно от посоченото време се таксува допълнително.

24. Преди напускане, всеки ползвател е длъжен да почисти паркомястото, което освобождава.

25. При желание от страна на къмпингуващ да удължи срока на своя престой, същият се задължава да уведоми за това управителя или дежурния администратор на къмпинга и в случай, че няма друга приета /платена предварително/ резервация за съответното паркомясто /апартамент/ студио, то същия може да продължи/предплати желаният от него допълнителен престой.

26. За приети резервации и услуги, платени авансово ПАРИТЕ НЕ СЕ ВРЪЩАТ.

27. При неосвобождаване и невъзможност за осъществяване на контакт с регистрирано в къмпинга лице, ръководството има право да преустанови подаването на електрозахранване и водоподаване.

28. Ако след изтичане на крайния срок на престоя, в срок до три дни паркомястото не бъде освободено, ръководството има право принудително да изведе извън района на къмпинга караваната, кемпера или палатката, като къмпинг „Златна рибка“ не носи отговорност за евентуално причинените от това щети.

29. В района на къмпинга се забранява използването на питейна вода за миене на автомобили, каравани, палатки, пълнене на надуваеми басейни, охлаждане на храни, напитки и др.

30. Забранява се паленето на открит огън директно върху земята в района на къмпинга. Допуска се ползването на барбекюта, скари на дървени въглища и изправни уреди на газ в съответствие с правилата за безопасност.

31. Забранява се използването на пиротехнически средства и китайски фенери с открит огън на територията на къмпинг „Златна рибка“.

32. Забранява се озвучаването със силна музика и вдигането на шум на територията на къмпинга през времето от 14:00 до 16:00 и от 23:00 до 8:00 часа.

33. Домашни любимци на територията на къмпинга се допускат само с придружител и на каишка. Забранява се свободното им отглеждане на територията на къмпинг „Златна рибка“. Кучетата трябва да се разхождат на повод, а при едрите породи е задължително използването на намордник. Пребиваването на бойни породи е строго забранено! Неспазването на тези условия е основание за анулиране на резервацията.

34. Забранено е къпането на кучета и други животни в общите санитарни помещения и умивалници.

35. Забранява се управлението на АТВ-та и кросови мотори на територията на къмпинга.

36. Строго забранено е управлението на МПС в нетрезво състояние. Придвижването в района на къмпинга с МПС става със скорост не по-висока от 15 км/ч. На нарушителите ръководството на къмпинга има право да отнеме предоставения пропуск.

37. На територията на къмпинга се забранява разлепянето на всякакви рекламни и агитационни материали, както и други със сходен характер.

38. Забранява се повреждането, разместването и унищожаването на обозначителни знаци и информационни табели, пътни знаци, осветителни тела, контейнери, кошчета за смет и др.

39. Забранява се събирането и изкореняването на лечебни, декоративни или защитени растителни видове на територията на къмпинга.

40. Забранява се повреждането на пясъчните дюни, изсичането и изкореняването на дървета, храсти и друга растителност!

41. Забранява се копаенето на септични ями, поставянето на еко-тоалетни в паркоместата и в близост до караваните, кемперите и палатките. При желание за наемане на еко-тоалетна от страна на къмпингуващ, ръководството на къмпинг „Златна рибка“ определя мястото за разполагане.

* За всяко неспазване на вътрешния правилник къмпинг „Златна рибка“ може да прекрати или откаже достъп на пребиваване без да възстановява предплатената авансово сума.

** Къмпинг „Златна рибка“ си запазва правото да променя или допълва общите условия на правилника за вътрешния ред.